Legal disclaimer

 

Deze site is eigendom van de firma Groupe SEB Belgium SA-NV.

Het hoofdkantoor is gevestigd te: Avenue de l'Espérance 25 in 6220 Fleurus Tel. 070 23 31 59, Fax 071 82 52 82

De firma Groupe Seb Belgium SA-NV maakt deel uit van Groupe SEB. Met Groupe SEB worden alle firma’s bedoeld die rechtstreeks of onrechtstreeks in verbinding staan met de firma SEB S.A., les 4 M, Chemin du Petit Bois, 69132 ECULLY Cedex - Tel. 04 72 18 18 18, Fax 04 72 18 16 55

Auteursrechten / Copyright

  • • De op deze site getoonde merken en logo's zijn gedeponeerde merken van de firma Groupe Seb Belgium SA-NV. Er worden geen licenties of gebruiksrechten toegewezen voor enig op deze site getoond merk of logo en deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar gebruikt worden.
  • De firma Groupe Seb Belgium SA-NV behoudt zich het recht voor elke vervalsing van zijn intellectuele eigendomsrechten gerechtelijk te vervolgen, inclusief in het kader van een strafrechtelijke procedure.
  • Het kopiëren van op de site gepubliceerde documenten is alleen toegestaan ter informatie en uitsluitend voor privé doeleinden. Enig ander gebruik van deze kopieën en met name het gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma Groupe Seb Belgium SA-NV.

Aansprakelijkheid

  • Alle via deze site toegankelijke informatie wordt in de oorspronkelijke staat verstrekt. De firma Groupe Seb Belgium SA-NV geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van schade of virussen die de computerinstallatie of enig ander materiaal van de gebruiker zouden kunnen aantasten.
  • De firma Groupe Seb Belgium SA-NV is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vergissingen of weglatingen op deze site. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.
  • De firma Groupe Seb Belgium SA-NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen hiervan, veroorzaakt als gevolg van toegang van enige persoon tot de site of de onmogelijkheid hiertoe toegang te krijgen, evenals van het gebruik van de site en/of het vertrouwen in informatie direct of indirect afkomstig van deze site.
  • De gebruiker verplicht zich op deze site geen informatie te verstrekken die tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden en verplicht zich in dit kader via deze site geen informatie te verstrekken die illegaal, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.
  • Andere sites dan de firma Groupe Seb Belgium SA-NV die een hyperlink hebben met deze site worden niet gecontroleerd door de firma Groupe Seb Belgium SA-NV, die om die reden geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft hun inhoud kan aanvaarden. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een instemming of een samenwerkingsverband tussen de Groupe Seb Belgium SA-NV en deze sites, en laatstgenoemde functioneren volgens hun eigen gebruiksvoorwaarden en beleidsregels ter bescherming van de privacy.

Informatica en vrijheden

Overeenkomstig artikels 38 en 40 van de Franse wet 'Informatique et Libertés' (bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij gebruik van ICT-middelen) van 6 januari 1978 heeft iedere persoon die zijn adresgegevens of enige andere persoonsgegevens achterlaat op deze site, recht op inzage en rectificatie van hem, op naam gestelde, betreffende gegevens, door te schrijven naar de Consumentendienst op het volgende adres:

Groupe SEB Belgium SA-NV
Consumentendienst
Avenue de l'Espérance 25 te 6220 Fleurus
Tel. 070 23 31 59
Fax 071 82 52 82

Stuur ons een e-mail

Stuur ons een e-mail

De firma Groupe Seb Belgium SA-NV behoudt zich het recht voor op ieder moment om welke reden dan ook, zoals hem dat goeddunkt en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot een gedeelte of gans de site te wijzigen, op te zeggen, op te schorten of te onderbreken, in het bijzonder met inbegrip van de inhoud, de functionaliteiten en de uren waarop de site beschikbaar is.

Voor uw opmerkingen en suggesties voor de site:

Neem contact op met de webmaster